• تامین تجهیزات
  • مانیتورینگ و جمع آوری دیتا (Data Acqusition)
  • SCADA